ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑ. Փոշոտված թղթեր (մաս 1)

135

Թոթովենցը 1930-ականներին բացի «Բաքու» եռահատոր վեպից ունի նաև այլ ստեղծագործություններ, որոնք դուրս են մնացել (գուցեև դիտավորյալ) ուսումնասիրողների ուշադրությունից։ Այդպիսի «մանևրում» է պատահել նաև «Գարուն…» բանաստեղծության հետ, որտեղ անթաքույց ջերմ վերաբերմունք կա սոցիալիստական կարգերի հանդեպ։ Միտումը, միջոցը և արդյունքը էական չէ. սա հայ մեծ գրող Թոթովենցի գիրն է։
Բանաստեղծությունն առաջին անգամ է մեքենայագրված հանձնվում ընթերցողի ուշադրությանը։

***

ԳԱՐՈՒ՜Ն, ԳԱՐՈՒ՜Ն, ԳԱՐՈՒ՜Ն

Ահավոր աղմուկ կա հողի ընդերքներում խելահեղ  

մի շարժում, սրտատրոփ մի անձկություն, համառ ձգտում

դեպի վեր, վասնզի դուրսը, աշխարհի և մեր սրտերի վրա,

մրրկում է արևը ու հողի ընդերքներում յուրաքանչյուր սիրտ,

յուրաքանչյուր կենդանի բջիջ խլրտում է՝ դուրս պոռթ-

կալու և լսելու արևի բյուրաբյուր պատգամների համանվագը:

Աղմկում է և մրրկում է մարդկային արյունը, վասնզի

կարմրում և հորդում, երբ արևի հեշտանքից փխլվում է և փլչում,

երբ երգող առվի ափերին վառվում

է խոտը, երբ անսահման խոլականությամբ վազում են  

ջրերը լեռնաշխարհի սարերից, երբ ցնծում է ծառի ա-

վիշը, երբ հողմը, լայնածավալ, գորովագին և գաղջ թևե-

րով սավառնում է դաշտերով և երբ հարավի թռչունի

առաջին թևը խազխզում է մեր դեռևս լերկ դաշտավայրը:

   Դողում են թփերը արևի ծփանքի տակ, դողում են

ծառերի ճյուղերը մերկ, դողում են, ինչպես հարսները  

թանկագին և կենդանի «բույրերով», դողում են բերկրապա-

տար, դողում են, վասնզի պիտի ծնեն, պիտի ծնեն երանգ-

ները, պիտի ծնեն միրգը քաղցրաբույր և քաղցրահամ,

սարսռում է արևակողի ողջ բլրակը, սարսռում է, ինչպես

մոր սիրտը, վասնզի նա պիտի բանա իր վիթխարի կուրծքը

իբրև սկուտեղ և իբրև համայնական բեմ, իր հարստությամբ,

գույնով և բույրով, աշխարհի և մարդկության առաջ:

   Արևը… արևը շոշափվում է, թանձրացյալ է

շողը, արևը ծեփում է պատերն ու կտուրները, ծեփում է,

որպես ոսկեղեն և հրեղեն մի շաղախ, շոշափելի է նրա

ջերմությունը, շոշափելի է նրա ծփումը, շոշափելի է

նրա կոհակը, որ անցնում է մեր երակներով:

   Ցնծում է լեռնաշխարհի լիճը, լեռնաշխարհի

վիթխարի և փիրուզյա դաշխուրանը, արևն ըմպում է

նրա մանիշակագույն նեկտարը և լիճն ըմպում է, փոխադարձա-

բար, արևի նարնջագույն գինին:

   Հարավի թռչունի առաջին թևի հետ միասին մեր

դաշտանկարում գծագրվում է «և» մի հերոսական կերպարանք,

կերպարանքը համայնական սերմնացանի, կերպարանքը

հաղթական դարաշրջանի, կերպարանք, որ դրոշմում  

է իրեն ժամանակի սպասումների վրա անջնջելի, իբրև

ոսկեղեն և հրեղեն մի բարձրաքանդակ, անջնջելի, վասնզի

համայնական սերմնացանը ցանում է այնքան խորը

և այնքան առատ, որ հնձեն դարերը, հնձեն ու չվերջա-

նա, հնձեն ագահաբար գալող սերունդները, և որքան  

ագահաբար հնձեն, այնքան ագահաբար աճի, բարձրա-

նա, հորդի ու վարարի, վարարի համայնասփյուռ քաղցն

աշխարհի, վարարի ու ողողի թշվառությունը, որ

դարձավ ամոթ և նախատինք անցյալ բոլոր պատմություն-

ների մեջ:

 Ո՜վ համայնակա՛ն սերմնացան, քո մի հատիկ քրտինքն  

ավելին է կշռում, քան բոլոր մարգարիտներն արևելյան  


3 / 8

աշխարհի, քան բոլոր ոսկին արևմտյան ոստանների,

վասնզի քո քրտինքը ջինջ է, ինչպես աստղը մեր երկնքում,

և ինչպես ցողը վարդի թերթերի վրա, մաքուր է, ջերմագին

և ստեղծագործող, ինչպես բուռն և անկեղծ սիրով  

վառված հղի կնոջ քրտինքը։

   Բարձրացի՛ր, ո՜վ համայնական սերմնացան, մեր

սրտերի վրա և մատյաններում, թո՛ղ երգեն քեզ մեր  

բանաստեղծները հզոր և վիպասանները երկարաշունչ

և խոհական, թո՛ղ երգեն քեզ գուսանները ժողովրդական,

թո՛ղ պատկերեն քեզ նկարիչները բազմերանգ և ծաղկող-

ներն ընտիր, քեզանով թող հուզեն մեզ թատերգակները

և դերասանները պերճախոս և պերճաճկուն, թո՛ղ քո

աշխատանքի կենդանարար ներգործությամբ «ցնցեն» մեզ

ղեկավարները պետության և հռետորները հասարակության։

   Հողի ընդերքների աղմուկի և անձկության հետ միասին և

համընթաց լսվում է համայնական սերմնացանի առողջ, «խորավստահ»,

վճիտ և կենդանաշունչ աղաղակը։

   «Խորավստահ» է նրա ձայնը, որովհետև նա դառնում է

տառապագին ոգորումներից հաղթական, վասնզի նա վա-

ռել է հուրը գիշերվա խավարում, արևի նման, հուրը մար-

տնչումի, հուրը անշահագործ և անկախ և հպարտ և «ու-

րիշ» կյանքի, վասնզի նա խավարի ծոցում ցանեց արևի  

սերմեր, ցանեց ծեծված ձեռներով և բռնապետության

հարվածների տակ և պայթեց խավարը, երբ ծլարձակ-

վեց արևի սիրտը:

Խորավստահ է նրա ձայնը, վասնզի նա ձեռնար-

կեց մեծ ստեղծագործություն, երբ տակավին հոսում էր

արյունը ստեղծող երակներից, վասնզի նա կերտում էր ուրա-

խություն, երբ ուրախությունը օտարոտի էր և անհասցե  


4 / 8

և անձև։

   Եվ եկավ ուրախությունը։

   Եկել է և Գարունը;

   Նրա գալն իմացավ առաջին անգամ համայնա-

կան սերմնացանը, վասնզի նրա ականջն ամենազգայունն  

է ամենանուրբ հունչին, վասնզի նա ինքը հողն է,

հողը և համայնական սերմնացանը մի է, ինչպես լույսն

ու ջերմությունը։

   Եվ ահա շուտով կը փրփրեն ծաղիկները, կը ծփան

տերևները, գույները կը մրրկեն աշխարհը և մեր մթին

աչքերը։

Լսեցե՛ք, բացվելու է վարդը, հողի արյան այս

զմայլելի քմահաճույքը, կախվելու է ծիրանը, հողի

ընդերքների զովացած հուրը, մրմնջում է արտին մանի-

շակը տերևների տակ, դողահար և գաղտնի և ցնծալից,

ինչպես առաջին սերը, և ձնծաղիկը ցրտին անկողնից

մաղթում է արևի՜ն, արևի՜ն, արևի՜ն։

   Լսեցե՛ք, եկել է գարունը։

   Եվ թող լսեն նրանք, որոնց կյանքի հեռավոր  

լեռների վրա թափվում է ձյունը և թող լսեն մինչև անգամ

նրանք, որոնց կյանքի մոտավոր բլուրների վրա, առա-

տորեն և անկարեկից և անգութ և համառ, թափվում է

ձյունը։

   Խաղաղություն ձեզ, ո՜վ դուք, որոնց դագաղն անցնում  

է մեր փողոցներից և որոնց մահազդները վառվում են

և հեծեծում մեր մամուլում, ասում եմ՝ խաղաղություն

ձեզ, վասնզի կյանքից հետո և մեզանից էլ

հետո, մենք,

որ ապրում ենք, պիտի հրճվեն և ստեղծագործեն, կյանքը

պիտի փրփրի ուրախության կոհակներով, վասնզի հա-


5 / 8

մայնական սերմնացանը և նրա եղբայրը, ռազմիկը

կարմիր, որ կանգնած է, իբրև հերոսական կերպա-

րանք մեր սահմանների վրա, ստեղծագործում են

անդուլ և անդադար։

   Մեր գարունից ձեզ մի վարդ, ո՜վ անցնողներ։

   Եվ թող մենք ապրենք, քանի ապրում ենք։

   Ի՜նչ փույթ թե անցնում է մեր տների առա-

ջից, գրեթե ամեն օր, թանկագին մի դագաղ, ի՜նչ փույթ

թե նրանց օրորվող և երկարաձգված և դժգույն մար-

մինների վրա դեռ ի զուր թափվում է արևի հուրը։

   Մենք ապրում ենք։

Եվ խելահեղ է այս գիտակցությունը, այնքան

խելահեղ, որ չենք գիտակցում այդ գիտակցությունը։

   Մենք պետք է ապրենք կյանքը, այն խորու-

թյամբ և այն կարոտով, որ պիտի ապրեր անց-

նողներից մեկը, եթե, հանկարծ, վերադառնար

դեպի կյանքը։  

Ի՜նչ խորը խայտանք է ապրելը, ապրել, երբ

Գարուն է, գարու՜ն, գարու՜ն, գարու՜ն։

   Ուրախություն ապրողներին և խորը և ան-

սահման խաղաղություն մեռյալներին։

   Ո՜վ մահ, մենք տալիս ենք քո սառը կրակին մեր

հանճարներն ու վարդերը, բայց ինչքա՜ն կան և պիտի

լինեն։

   Ո՜վ արև, ո՜վ համայնական կյանք, մենք ստանում

ենք ուժ՝ քրքջալու մահվան դեմ և այդ ուժը տալիս

է մեզ իմաստություն արգասավորելու կյանքի յու-

րաքանչյուր վայրկյանը։

Քրքջում է և մահը, բայց մենք այդ քրքջոցը


6 / 8

վերածում ենք պարի և հրճվալից կռույթի,

և պարում ենք երկրագնդի թավալման հետ զուգընթաց

և համաչափ։

   Փչում է հողմը և որոտում է մեր դաշտերում,

մրգաստաններում, այգիներում, փողոցներում և կտուր-

ների վրա և այդ հողմում կա հարավի ծովերի

ջերմությունը, հարավի ծաղիկների խրախճանքը

և գարնան կենարար շունչը։

   Եկել է գարունը։

   Զարթեցե՛ք, մանուկներ Հայաստանի, մանուկներ

այն երկրի, ուր առաջին անգամ մտավ ուրախու-

թյան կառքը քառաձի, նժույգներով հրեղեն,մանուկ-

ներ այն երկրի, որ ծնեց քնարերգուներ վեհաթախծոտ,

ծաղկողներ զմայլելի, ճարտարապետներ մեծահան-

ճար և տառապողներ վսեմ, և մայրեր եղերական

և աղջիկներ դառնաժպիտ և գուսաննե՜ր, գուսաննե՜ր,

գուսաննե՜ր, որոնց երգերը, օրորուն և թախծոտ

և խորը, որոնց երգերը՝ որպես բոցեղեն ծաղիկների

արյուն առվակների եզրին, զովացնեն դարերի

ժողովրդական տրտմությունը, թեթևացնեն մահվան

քարը ուսերի վրա և սրտերում, որոնք համառո-

րեն և հավատքով և իմաստությամբ, կենդանի  

«կպահեն» մեզ՝ մինչև համայնական սերմնացանը։

   Եվ ահա համայնական սերմնացանի կերպա-

րանքը Հայաստան երկրում և հարևան և մեծ

երկրներում։

   Եվ համայնական սերմնցանը ամեն գար-

նանը և այս գարնանը, առավել ոգևորված,

առավել հավատքով, առավել կուտակված


7 / 8

իմաստությամբ և փորձով, ցանում է սերմը։

   Եվ այդ սերմերից պիտի բացվի

հացը, կլոր և կարմիր, ինչպես արևը։

   Եվ այդ «հրափայլակ» սերմից և

այդ արևային հացից պիտի ծնվեն նոր քնարեր-

գուներ դարերի տառապանքից զգաստացած

և նոր ուրախությունից մրրկված, և նկարիչներ

և երգչներ և ճարտարապետներ, որոնք պիտի

կառուցեն ոչ միայն «երկնակարկաս» և մեծ, այլև

գեղեցիկ և արևապարփակ, վասնզի, Հայաստան

երկիր, դու նրանց տալիս ես նյութը քո կրծքից

և երակներից։

   Համայնական սերմից պիտի ծնվեն երկեր

երկարաշունչ և խրախճալից, վասնզի սերմը,

որ ցանվում է այժմ մեր տառապած և «արյու-

նա․․․» հողի մեջ, արևն է փշրված։

   Զարթեցե՛ք, մանուկնե՛ր Հայաստանի, վազե-

ցեք մեր դաշտերով բոկոտն, որպեսզի հողի հուրը

անցնի ձեր սրտին և հրդեհի ձեր արյունը, վա-զեցե՛ք, ինչպես եղնիկները «թեթևասույր», ինչպես«հոտը», երգեցե՛ք, երգեցե՛ք, վասնզի ազատ էձեր հայրենիքը, վասնզի նրա սրտի վրա ստեղ-ծագործում է համայնական սերմնացանը և նրա եղբայրը, ռազմիկը կարմիր, զարթուն ևդյուցազնորեն հսկում է սահմանները։ Գարուն է։ Ցնծում է հողը, վասնզի գրկում են, տրո-րում նրան և բեղմնավորում հրեղեն սերմերով։ Ահեղ մի հրճվանքով սարսռում են մեր8 / 8հոգիները հունձքի և մրգաստանների հեռապատ-կերից։ Գարուն է, գարու՜ն, գարու՜ն, գարու՜ն…

Պատրաստեց` Հայկ Սիրունյան