ԳԻՐՔՙ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

6

Լույս է տեսել Մ.Գ.Մանուչարյանի «Վարկավորման դերը ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման գործում եւ դրա բարելավման ուղիները» գիրքը 224 էջ ծավալով: Տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ:

Գիրքը նվիրված է ՀՀ ագրարային ոլորտի վարկավորման հիմնախնդիրներին: Վարկավորման միջազգային փորձի քննարկմամբ ներկայացվել են ագրարային ոլորտի զարգացման եւ վարկավորման փոխադարձ կապի վերլուծությունը,- զրույցի ժամանակ նշեց ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանը :

Աշխատանքում ներկայացվել են պետության աջակցության եւ վարկավորման ծրագրերի արդյունավետությունը, լիզինգի առանձնահատկությունները, վարկային ռիսկի կառավարումը ապահովագրության միջոցով: Առաջարկվել են վարկավորման ուղիներ ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման գործում:

Գիրքը գրախոսել են տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ.Ն. Սարինյանը, տնտեսագիտության թեկնածու Ք.Յու. Բաղդասարյանը, մասնագիտական խմբագիր` տ.գ.թ. Ս.Դալլաքյանը:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել ագրարային ոլորտում վարկավորում իրականացնող մասնագետների, գիտնականների, գյուղատնտեսության ոլորտի հետ առնչվող անձանց, ինչպես նաեւ ասպիրանտների եւ ուսանողների համար: Տպագրվել է 100 օրինակ: